+421 948 333 133 info@podsahrat.sk

V rámci dopravy je u nás niekoľko možností, ako sa k Vám tovar môže dostať.

Tovar môže byť dodaný nasledovným spôsobom:

Tovar bude dodaný Predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov:

§  zmluvný prepravca – preprava po celom území SR (cena dodania ostatných nadrozmerných produktov vyššej váhy sa určuje podľa aktuálneho cenníka zmluvného prepravcu. Cenu dodania obdrží Kupujúci v elektronickom Potvrdení objednávky), cenník uvedený na www.toptrans.sk.

§  Slovenská pošta – balík štandardných rozmerov do 15 kg, cenník uvedený na www.posta.sk

alebo si Kupujúci zvolí nasledovné možnosti:

§  osobný odber – na základe dohody s objednávateľom bude tovar pripravený u Predávajúceho na prevzatie. Kupujúci bude o termíne, kedy je tovar pripravený na prevzatie, informovaný prostredníctvom emailu.

§  prostredníctvom vozového parku Predávajúceho – pričom náklady na dopravu znáša kupujúci, cena dopravy bude uvedená v Cenovej ponuke a v Potvrdení o prijatí objednávky. V prípade, že je súčasťou dodávky montáž tovaru, doprava sa uskutočňuje prostredníctvom vozového parku Predávajúceho. Cena dopravy prostredníctvom vozového parku Predávajúceho je 0,40 Eur / km bez DPH.

Správna montáž hracích prvkov hrá z hľadiska ich bezpečnosti a životnosti významnú úlohu.

 1. Montáž niektorých prvkov si môžete realizovať sami.
 2. Vybrané prvky Vám môžeme dodať predmontované a Vy zabezpečíte betonáž.
 3. Prvky Vám zmontujú a osadia naši odborní pracovníci. Pri montáži Vám aj poradia správne umiestnenie prvkov, aby bolo detské ihrisko bezpečné.

Kontaktujte nás ohľadom ceny montáže konkrétnych prvkov.

Pravidelná kontrola je dôležitá pre bezpečné používanie detských ihrísk, na základe predpísanej európskej normy EN 1176.

Pravidelná vizuálna kontrola:

Odporúča sa každých 1 až 7 dní pre určenie zjavných poškodení napríklad po víchrici, poprípade nočnom „nájazde“ vandalov.

Priebežná kontrola:

Odporúča sa vykonávať každý 1. až 3. mesiac. Táto kontrola je dôkladnejšia ako vizuálna kontrola a mala by byť zameraná na skúmanie funkcie, stability a opotrebenia stavu zariadení.

Ročná revízia zariadení:

Táto kontrola je povinná. Pri revízii sa kontroluje opotrebenie zostáv, stabilita spojov a kotvení, funkčnosť dopadových plôch, odporúča sa vyhotovenie fotodokumentácie ihriska. Pri každom zistení odchýlky od normy sa popisuje bezpečnostné riziko, doporučuje sa náprava a prijímajú sa opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti ihriska. Ročnú revíziu by mala vykonávať certifikovaná osoba s primeranými skúsenosťami.

Zodpovednosť za údržbu, bezpečnosť a následné opravy má prevádzkovateľ ihriska.

Prevádzkovateľ ihriska je povinný kontrolovať ihrisko aby bolo funkčné a bezpečné s tým, že odstráni všetky vady a chyby na zariadeniach, ktoré sa vyskytnú. Pokiaľ je vada na výrobku z dôvodu výrobnej chyby je prevádzkovateľ oprávnený žiadať nápravu od dodávateľa (pokiaľ je výrobok v záručnej lehote). Pokiaľ vada na zariadení vznikla zanedbanou údržbou, nie je dodávateľ povinný túto vadu odstrániť.

Údržba je veľmi dôležitá pre bezpečnosť a dlhú životnosť ihrísk.

 1. Opotrebenie namáhaných častí preliezačky ako rebrík a lezecká stena, tieto podľa potreby prebrúste šmirgľom (brúsnym papierom) a pretrite farbou. V prípade potreby tieto časti vymeňte.
 2. Pohyblivé kovové časti (závesy hojdačiek) treba počas sezóny 1x mesačne namazať (vazelína/WD 40). Na začiatku každej sezóny premažte čapy hojdačky.
 3. Ako náhle teplota klesne pod -17°C, odmontujte plastové sedáky hojdačiek a uložte ich v miestnosti alebo ich prestaňte používať.
 4. Všetky plastové časti (šmykľavky, bublinové panely atď.) čistite organickým čistiacim prostriedkom na riad. Všetky vinylové časti            (priečky, držiaky atď.) čistite čistiacim prostriedkom na kúpeľnové obkladačky.
 5. Počas sezóny priebežne odstraňujte štrk zo zostavy a šmykľaviek.
 6. Každý rok odporúčame natierať preliezačku tmelom alebo konzervačným prostriedkom. Pred tmelením je vhodné plochy ošmirgľovať. Dbajte na to, aby zvolený tmel bol netoxický a vhodný pre deti.
 7. Sklolaminát (šmýkačka) je potrebné vymieňať alebo opravovať predtým,                  ako sa sklené vlákna odhalia v dôsledku opotrebovania alebo poškodenia.
 8. Náhradné dielce musia zodpovedať špecifikácii výrobcu. V prípade potreby výmeny alebo doplnenia dielcov je potrebné kontaktovať dodávateľa.
 9. Nezabúdajte pravidelne uťahovať šrouby. Pre drevené herné zostavy platí, že je potrebné pravidelne uťahovať ch spojovací materiál. Šrouby sa pri používaní uvoľňujú a môžu sa neutiahnuté pri zaťažení zlomiť či inak poškodiť. Je potrebné šrouby a iné spoje pevne utiahnuť vždy pred začiatkom zimy, aby vplyvom mrazu nedochádzalo k trvalým poškodeniam, takisto na jar pred začiatkom pravidelnej záťaže, ako aj pravidelne počas používania.

 

Pri likvidácii detského ihriska dbajte na to, aby ste všetky kovové, plastové a drevené časti zlikvidovali v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadom.

Ak si nevyberiete z našej ponuky naša firma Vám s radosťou pripraví projekt na mieru. Osobne konzultácie sú u nás samozrejmosťou.

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť je pre nás prvoradou prioritou a preto Vám poskytujeme informácie nevyhnutné pre bezpečné zriadenie a používanie herných prvkov.

Výber vhodného miesta:

Pri výbere miesta pre ihrisko nezabúdajte, že bezpečnosť Vašich detí je prvoradá. Tu je zopár odporúčaní, ako nájsť bezpečné miesto:

 1. Prvky detského ihriska by mali byť umiestnené na pevnom a rovnom základe a v dostatočnej vzdialenosti od akejkoľvek inej konštrukcie, resp. prekážky, ako napr. plot, múr, garáž, dom, strom, prevísajúce konáre, elektrické vedenie, iné konštrukcie alebo šnúry na bielizeň. Minimálny priestor plochy nárazu a minimálna bezpečná vzdialenosť prvku od hore špecifikovaných iných konštrukcii, resp. prekážok a presné rozmery a vzdialenosti prvku sú uvedené v katalógovom liste výrobku.
 2. Taktiež odporúčame, aby ste neinštalovali prvky detského ihriska v blízkosti jazera, rieky, bazéna, alebo iných vodných zdrojov.
 3. V miestach kde plánujete postaviť ihrisko musia byť nainštalované všetky podzemné vedenia pred samotnou montážou prvkov.
 4. Pokúste sa umiestniť šmykľavku tak, aby nebola na priamom slnku – predídete tak nebezpečenstvu popálenín. Šmykľavka, ktorá smeruje na sever, bude mať najmenej priameho slnečného svetla.
 5. Podľa vlastností konkrétneho územia bude dodávateľom zvolený spôsob kotvenia prvkov detského ihriska. Vhodné okrem kotvenia do zeme je kotvenie do základovej pätky (kypré podložie).
Výber dopadového materiálu:

Zjednodušene povedané, všetky herné prvky, ktoré majú kritickú výšku pádu určenú výrobcom nad 100cm vyžadujú náraz tlmiaci materiál v dopadovej ploche. Dopadová plocha sa vyžaduje aj pri dynamických prvkoch (ako napr kolotoče), aj keď nedosahujú výšku platformy 100cm. V našej ponuke nájdete široký výber dopadových plôch ako sú: EPDM, gumenná rohož, vymývaný riečny štrk, piesok, drevená štiepka aelbo tráva. Viac informácii nájdete v sekcii: Ponuka/dopadové plochy.

Bezpečnostné pokyny:

VAROVANIE: Prv ako dovolíte deťom hrať sa na tomto zariadení, dôkladne si s nimi prejdite všetky bezpečnostné pokyny.

 1. ODPORÚČAME, aby sa na tomto zariadení nehralo súčasne viac ako 6 až 10 detí a aby ich celková hmotnosť neprekročila 400kg. Tento výrobok je vhodný pre deti vo veku 3 až 12 rokov.
 2. Predovšetkým u malých detí je potrebný NEUSTÁLY DOHĽAD DOSPELÝCH.
 3. Upozornite deti, ABY SA NEHRALI A NEPRECHÁDZALI PRED, ZA, ALEBO MEDZI pohybujúcimi sa časťami preliezačky.
 4. UPOZORNITE DETI, aby sa nezapierali do prázdnych hojdačiek, nekrútili reťaze a laná a neskákali z vyvýšených častí preliezačky ani z pohybujúcich sa zariadení.
 5. NEOVÍJAJTE reťaze ani laná cez hornú hradu, nakoľko to môže oslabiť ich pevnosť.
 6. NEPOUŽÍVAJTE žiadnu súčasť tohto zariadenia v rozpore s jej účelom použitia.
 7. SKONTROLUJTE, či všetky zavesené súčasti (laná a reťaze) sú zaistené na obidvoch koncoch.
 8. SKONTROLUJTE, či medzi šmykľavkou a montážnymi skrutkami nie sú medzery.
 9. SKONTROLUJTE, či všetky laná sú napnuté a nemôžu sa na nich vytvoriť sľučky.
 10. UPOZORNITE DETI, aby NEUPEVŇOVALI ku konštrukcii preliezačky žiadne predmety, ako švihadlá, šnúry na bielizeň ani vodítka, lebo hrozí nebezpečenstvo uškrtenia.
 11. NEDOVOĽTE deťom, aby používali šmykľavku ak sa na slnku príliš zahreje.
 12. DETI BY NEMALI mať pri hre oblečené šály, čiapky so šnúrkami, helmy, bundy alebo overaly s opaskami, resp., šnúrkami, alebo akékoľvek oblečenie s voľnými časťami, ktoré sa môžu zachytiť / zaseknúť do konštrukcie, alebo častí preliezačky.
 13. DETI BY SA NEMALI hrať na preliezačke ak je mokrá. Potenciálne šmykľavé povrchy môžu spôsobiť nebezpečenstvo pádu a úrazu.
 14. Na sedáku hojdačky vždy SEĎTE, nikdy NESTOJTE ani NEKĽAČTE.
 15. Hojdať sa môže LEN 1 OSOBA naraz, s maximálnou váhou 75kg.
Norma EN 1176-1177

Európska norma EN 1176 je platná v európskej únii už od roku 1998. Na Slovensku je vstúpila do platnosti pomerne neskoro, až nariadením vlády č. 349/2010 s platnosťou od 31.8.2010 a účinnosťou od 1.1.2011. Určitou výhodou neskoršieho prijatia tejto normy je fakt, že u vychádzala t.č. z aktuálnej verzie normy EN 1176, aktualizovanej v roku 2008. Táto norma stanovuje, že všetky herné zariadenia ktoré sú umiestnené na verejných ihriskách , musia spĺňať prísne bezpečnostné požiadavky z hľadiska konštrukcie, inštalácie, dopadových plôch, označeniu výrobkov a ich údržbe .

Pre verejné použitie:

Keďže všetky herné zariadenia inštalované na verejnom priestore musia spĺňať normu EN 1176 o to dôležitejšia je pre udržateľnú bezpečnosť na ihrisku splnenie normy EN 1177 – dopadové plochy, správny postup inštalácie (prvky môžu byť bezpečné z hľadiska konštrukcie, ale nesprávna inštalácia (obnažené základy, prvky príliš blízko pri sebe) spôsobujú bezpečnostné riziko) a pravidelná kontrola a údržba.

Pre použitie v rodine:

Tieto herné prvky spĺňajú normu STN EN 71-8, ktorá sa vzťahuje na bezpečnostnosť hračiek použití v rodine. Tieto prvky nesmú byť umiestnené na verejných miestach, ako sú školy, škôlky, hotely, penzióny a pod.

UPOZORNENIE:

Športové náradie pre deti je navrhnuté, vyrobené a testované tak, aby spĺňalo požiadavky na použitie v rodine podľa európskej normy EN 71 /STN EN 71/. Všetky výrobky sú v súlade s európskou legislatívou označené značkou zhody. Výrobky nie sú určené na komerčné využitie. Využitie športového náradia, alebo jednotlivých dielov inak ako určuje STN EN 71, vyžaduje zosúladenie s príslušnými právnymi predpismi.

Prvky detských ihrísk dodávané spol. FUN TIME s.r.o pozostávajú z nasledovných materiálov.:

Detské ihriská Gottardo

Nosné stojky z dreva– severská borovica ošetrená certifikovaným RAL systémom zdravotne bezchybnej tlakovej impregnácie s následným povrchovým ošetrením dreva UV ochranou. Stojka má zaoblené hrany a rozmer 9 x 9 cm.

Nosné stojky z hliníka – 2,5mm hrubý extrudovaný hliník rozmeru 9 x 9 cm s 90 mikrónovou vrstvou farby nanášanou elektrostatickým procesom pri 200°C (farba sa neolupuje) certifikovaným systémom podľa EN 71-p3. Stojka má zaoblené hrany a rozmer 9 x 9 cm.

Podlahy drevené – drevené lamely rozmeru 3,5 x 110 cm s oceľovým obvodovým rámom 9 x 9 x 0,2 cm

Podlahy hliníkové – hliníkové profily (3,5 x 110 cm) s protišmykovou povrchovou úpravou s oceľovým obvodovým rámom 9 x 9 x 0,2 cm.

Bočné panely HDPE – UV stabilizovaný HDPE (High Density Polyethylen) hrúbky 14 alebo 8 mm

Strechy, šmykľavky a iné plastové diely – 6mm hrubý UV stabilizovaný polyetylén.

Nerezová oceľ. Pozinkovaná oceľ. Lezecké laná – hrúbka 16mm s oceľovou výstuhou. Kotvy upravené žiarovým zinkovaním

 

Drevené ihriská Rainbow

masívna severská borovica / ostrolistec kopijnatý (cunninghamia lanceolata) / céder. Ošetrené zdravotne nezávadnou lazúrou. Doplnky – PAD laná, odolná celtovina, pneumatiky, sklolaminát, plast, oceľ, poplastované reťaze.

 

Ostatné prvky detských ihrísk

masívne agátové / smrekové / borovicové drevo, oceľ, vodovzdorná preglejka, lepené hranoly, plast, sklolaminát, kotvy upravené žiarovým zinkovaním

Pripravujeme.